Первомайська районна рада
Первомайський район, Харківська область

Регламент Первомайської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням ІІ сесії районної
ради VІІ скликання від 09.12.2015р.
№ 5- VІІ

 

РЕГЛАМЕНТ

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.1.

Порядок діяльності Первомайської районної ради, її органів, депутатів, посадових осіб виконавчого апарату визначається Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», "Про статус депутатів місцевих рад", «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом

Стаття 1.2.

Регламент Первомайської районної ради затверджується не пізніш як на другій сесії рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникнуть розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

Інші зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, голови ради, а також за вимогою більше ніж 1/3 від загального складу ради.

Стаття 1.3. Гласність і відкритість діяльності районної ради

1.Засідання сесій районної ради проводяться відкрито і гласно.

Відкритість та гласність роботи ради забезпечується шляхом завчасного оприлюднення проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому засіданні сесії ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації; прокурор району, а також особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.

Закриті пленарні засідання сесій проводяться з метою обмеження доступу до інформації при дотриманні сукупності таких вимог:

1)виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

2)розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3)шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3.Гласність роботи сесій районної ради забезпечується шляхом публікування інформації про її діяльність в газеті «Знамя труда», розміщення інформації на офіційному сайті ради в мережі Інтернет та/або в інших засобах масової інформації, а також надання на вимогу запитувачів у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», можливості робити виписки з документів, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Надання інформації за запитами здійснює виконавчий апарат районної ради.

Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні районної ради. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом телефоном, електронною поштою).

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження строку розгляду запиту не пізніше як за п'ять робочих днів з дня отримання запиту.

4.Редакції друкованих засобів масової інформації, телерадіоорганізації мають право акредитувати своїх представників при районній раді. Виконавчий апарат ради заздалегідь інформує акредитованих представників засобів масової інформації про важливі заходи, плани; організаційно сприяє виконанню ними професійних обов'язків.

5.На засіданнях сесій районної ради можуть бути присутні за запрошеннями депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 2.1. Перша сесія районної ради нового скликання

1.Згідно ст.46 п.3 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія не пізніш як через два тижня після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до ст.45 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2.Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови районної ради, починаючи з представника політичної партії, яка має більшу кількість депутатських мандатів в раді. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.

3.Виконавчий апарат ради забезпечує депутатів ради нового скликання довідковими матеріалами про обраних депутатів районної ради, пропозиції щодо порядку денного її проведення, питання, які передбачається внести на її розгляд згідно з законодавством, формування органів ради.

4.До порядку денного першої сесії включаються такі питання: про обрання голови районної ради, заступника голови районної ради; утворення і обрання постійних комісій ради, у складі голів і членів комісій, депутатських груп та фракцій, формування президії ради.

Стаття 2.2. Скликання і підготовка сесій

1.Сесії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2.У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) відповідно до доручення голови районної ради;

2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною третьою цієї статті;

3) якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені цим Регламентом.

3.Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.

4.У разі, якщо голова районної ради або його заступник (ч.І, ч.2 ст.2.2) у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у частині третій цієї статті, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради .

5.Рішення про скликання сесії районної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань які передбачається внести на розгляд ради.

6. Виконавчий апарат ради забезпечує оприлюднення проектів рішень ради, що потребують обговорення, у встановленому законодавством порядку, а також ознайомлення депутатів ради з проектами рішень районної ради.

Стаття 2.3. Правомочність сесії

1.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2.Перед початком кожного засідання ради виконавчим апаратом проводиться поіменна реєстрація депутатів, які запрошені на засідання. На початку засідання ради голова повідомляє про кількість депутатів, присутніх та про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин.

Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання. У разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови ради проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 2.4. Ведення пленарних засідань ради

І.Засідання ради відкриває, веде і закриває голова ради або його заступник, крім випадків, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". На початку пленарного засідання ради та перед його закінченням грає Гімн України.

2.Пленарні засідання ради і засідання її постійних комісій проводяться українською та російською мовами. Діловодство ради ведеться державною мовою.

3.Головуючий на засіданні має право:

 1. в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання;

2) ставити запитання;

3) у випадках, передбачених Регламентом, позбавляти виступаючого слова;

4) виступити позачергово з продовженням при цьому часу, відведеного для дебатів.

Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо виступаючих і їх виступів, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

4.Засідання ради проводяться з 10.00 до 17.00 години з перервами на 30 хвилин через кожні 1,5 години роботи. Зміни часу початку і закінчення засідань приймаються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

5.В необхідних випадках за рішенням ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Стаття 2.5. Секретаріат сесії

1.За пропозицією голови ради або депутатів на кожній сесії більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні, персонально або списком обирається секретаріат сесії в кількості одного або двох депутатів. В ході сесії до складу секретаріату сесії у такому ж порядку можуть бути внесені зміни.

2.Секретаріат сесії надає допомогу головуючому у веденні сесії, записує депутатів для виступів у дебатах на підставі їх заяв, поданих у письмовій формі, веде реєстрацію листів скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів виконавцям. Оголошує на засіданні звернення депутатів, подані у письмовій формі.

Стаття 2.6. Підготовка питань на розгляд сесії.

Порядок денний сесії.

1.Пропозиції до порядку денного сесії ради вносяться головою ради депутатами, постійними комісіями та головою районної державної адміністрації, як правило, до підписання головою районної ради розпорядження про скликання сесії.

2.Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться голові ради або його заступнику в письмовій формі.

Пропозиція подається відповідно до Інструкції з питань діловодства районної ради та чинного законодавства у формі проекту рішення з супровідним листом і пояснювальною запискою.

Проекти рішень, що підлягають обговоренню подаються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні ради, з метою оприлюднення цих рішень відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.Пропозиція після реєстрації разом з іншими матеріалами при необхідності передаються у відповідні комісії ради згідно з їх функціональною спрямованістю.

При цьому встановлюється строк для розгляду їх у комісії і підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та проекту, про що повідомляється автору.

4.Проекти рішень голова ради або його заступник передають до відділу з юридичних та кадрових питань виконавчого апарату ради для одержання висновку щодо відповідності його чинному законодавству.

5.Комісія розглядає пропозицію та проект на своєму засіданні з запрошенням її автора, а, при необхідності, з залученням працівника відділу з юридичних та кадрових питань виконавчого апарату ради та інших спеціалістів з обговорюваного питання. Висновки комісії повинні обов'язково мати обгрунтування щодо законності та доцільності прийняття рішення, пропозиції щодо порядку подальшої роботи над ним. Комісія має право підготувати свій проект рішення з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативні варіанти спірних положень.

У випадку невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.

6.Проекти, які передбачають нові видатки з районного бюджету, подаються на розгляд комісії з питань бюджету.

7.Проекти рішень, які стосуються окремих місцевих рад району надсилаються для одержання висновків також відповідним місцевим радам, їх зауваження і пропозиції враховуються при підготовці таких проектів.

8.До обговорення проектів рішень, які стосуються питань, віднесених до відання районної державної адміністрації, залучаються їх керівники, або спеціалісти, зауваження і пропозиції яких враховуються при підготовці питання на розгляд сесії.

9.Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання ради, як правило розглядаються президією ради, у разі її утворення.

10.З урахуванням рекомендацій президії, голова ради приймає рішення про включення питань до проекту порядку денного сесії, про що видає розпорядження.

У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

11.На засіданнях президії, пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень, зокрема:

- проектів, розроблених районною державною адміністрацією – заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках уповноважені ними на це особи;

- проектів, розроблених фракціями – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

- проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.

У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

12. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови ради про скликання сесії додатково до порядку денного можуть бути включені питання за пропозицією однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної ради або голови районної державної адміністрації.

Термінові питання можуть вноситись в порядок денний під час сесії за рішенням ради.

13.Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог цієї статті, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні.

14.Рішення щодо формування порядку денного приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 2.7. Порядок розгляду питань на сесії

І.У разі необхідності на початку чергової сесії до обговорення питання про порядок денний голова районної державної адміністрації або його заступник в письмовій або усній формі інформують депутатів про стан справ на території району та з інших питань та відповідають на запитання депутатів. Дебати з цих повідомлень не відкриваються. На питання і відповіді відводиться не більше 20 хвилин.

2.Час, який надається для доповіді з питання порядку денного сесії, не може бути більше 30 хвилин, співдоповіді - 20 хвилин і заключного слова -10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалістю не більше 5 хвилин. Для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також для внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесення запитів - до 3 хвилин.

3.Для надання слова на більш тривалий час, ніж встановлено п.2 цієї статті, рада приймає процедурне рішення без дебатів. У разі необхідності головуючий на засіданні ради за проханням окремого виступаючого за згодою більшості присутніх депутатів може продовжити йому час для виступу.

4.Запис для виступів у дебатах проводиться під час розгляду питання через секретаріат сесії письмово. Депутати виступають в порядку черговості подання заяви.

Головуючий на засіданні може надати слово для виступу також у випадку усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому є потреба.

На засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово депутатам з дотриманням черговості, встановленої для виступаючих на підставі їх заяв.

У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від виступу.

З одного питання депутат може виступити не більше 2 разів, не враховуючи випадків виступів щодо порядку ведення засідання.

Слово для довідки, відповіді на запитання або надання пояснень може бути надано головуючим на засіданні позачергово, але не перериваючи виступаючого.

6.Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань і відповідей, після закінчення якого головуючий на засіданні припиняє надання слова.

Якщо з витоком часу, відведеного для дебатів, більше 1/3 загального складу ради наполягає на наданні слова депутатам, головуючий зобов'язаний надати слово не більше як трьом депутатам.

Рішення про дострокове припинення дебатів приймається більшістю від присутніх на засіданні депутатів.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не змогли їх проголосити у зв'язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до письмового звіту засідання, якщо були подані до секретаріату сесії відразу після закінчення засідання.

7.Запитання до доповідача або співдоповідача депутати ставлять у письмовій або усній формі, відповіді на них даються зразу після доповіді або співдоповіді спочатку на письмові запитання, а потім - на усні. Депутат має право при розгляді кожного питання ставити в усній та письмовій формі не більше двох запитань.

8.Перед кожним виступом депутат зобов'язаний називати своє прізвище.

Виступаючий на сесії не повинен вживати у своїй промові грубих і некоректних висловів або закликати до незаконних дій. У разі таких висловів і закликів головуючий повинен зробити попередження про їх неприпустимість. Після другого попередження виступаючий позбавляється слова. У цьому випадку питання про поведінку депутата за рішенням ради може бути передано до комісії з питань депутатської діяльності та етики. Цим особам слово для повторного виступу з обговорюваного питання не надасться.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення питання, або у випадку, якщо він відхиляється від теми, головуючий на засіданні може звернутися до нього з проханням відповідно скоротити, закінчити виступ або дотримуватись теми обговорюваного питання.

9.В кінці кожного засідання відводиться 20 хвилин для заяв і запитань депутатів, визнання звернень депутатів депутатськими запитами, відповідей посадових осіб на запити і запитання депутатів. Для оголошення звернень депутатів відводиться до 3 хвилин кожному, для відповідей на запити і запитання депутатів - до 5 хвилин. Дебати по заявах депутатів не відкриваються.

Стаття 2.8. Обговорення проектів рішень

1.Рішення районної ради не повинні суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2.Рішення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення допускається лише у випадках, передбачених Регламентом та рішенням ради.

3.Розгляд проектів рішень може здійснюватись в двох читаннях. Кожен проект повинен містити інформацію про його ініціатора, назву головної комісії, якій була доручена підготовча робота з цього документу, авторів, які розробили винесений на розгляд проект.

4.При першому читанні проекту рада заслуховує доповідь ініціатора, співдоповіді ініціаторів альтернативних проектів (якщо такі є), співдоповідь головної комісії, обговорюються основні положення проекту, розглядаються пропозиції комісій і депутатів.

За результатами першого читання на пленарному засіданні рада більшістю голосів від загального складу ради приймає запропонований проект рішення за основу або відхиляє його.

У разі внесення альтернативних проектів рада на пленарному засіданні одночасно обговорює їх у першому читанні і приймає рішення про те, який з проектів, що розглядаються, взяти за основу для підготовки до другого читання або доручає профільній комісії чи спеціально створеній редакційній комісії разом з ініціаторами об'єднати внесені проекти в один і винести його на друге читання.

Пропозиції, поправки, зауваження до проекту подаються у письмовій формі через секретаріат сесії до профільної комісії створеної редакційної комісії.

Під час першого читання рада має право визнати обговорений проект таким, що не потребує поправок, або про внесення поправок до проекту під час першого читання без його додаткового доопрацювання у комісіях і прийняти його, не переходячи до другого читання

5.Профільна комісія або редакційна комісія розглядає внесені поправки і готує проект рішення для розгляду у другому читанні.

Доопрацьований проект рішення виноситься на розгляд ради профільною комісією або редакційною комісією, або автором.

У другому читанні кожна поправка обговорюється окремо. Якщо пропонується кілька поправок до однієї статті проекту, то спочатку обговорюються і голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких дозволить вирішити питання про інші поправки.

Під час обговорення поправок спочатку надається слово доповідачу, потім - авторові поправки (якщо комісія не рекомендує поправку для прийняття) або одному з депутатів, який виступає проти прийняття поправки (у випадку рекомендації комісії для її прийняття). На цьому дебати з поправки закінчуються.

За вимогою більше 1/3 від загального складу ради може бути встановлено конкретний час обговорення або визначено кількість виступаючих по кожній чи окремій поправці.

У випадку, коли до проекту рішення, прийнятого в першому читанні, поправок не надійшло і профільна комісія або редакційна комісії не внесли до неї змін, то рішення вважається прийнятим у другому читанні і в цілому без голосування.

Якщо профільна комісія або редакційна комісія сама внесла поправки і (або) рекомендує частину поправок до проекту для прийняття, то на голосування спочатку ставляться запропоновані комісією поправки, а потім ті, які вони не підтримали. Після цього на голосування в цілому ставиться весь проект рішення.

Якщо до статті проекту рішення надійшли поправки, але комісія не рекомендує їх для прийняття, то кожна поправка ставиться на голосування окремо.

6.Рішення з питань внесення змін та доповнень до районного бюджету розглядаються на пленарному засіданні тільки після попереднього розгляду цього питання постійною комісією з питань бюджету.

Стаття 2.9. Прийняття рішень

І.Рішення районної ради (крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість від загального складу ради.

2.Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбаченим у Регламенті і законодавстві.

З Рішення районної ради приймаються відкритим нефіксованим голосуванням та таємним голосуванням.

4.Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

5.Поіменне голосування проводиться за вимогою не менше як 1/3 від загального складу ради, його результати за рішенням ради можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації.

6.За рішенням ради таємне голосування може проводитись шляхом подачі бюлетенів, в цьому випадку результати голосування підраховуються лічильною комісією, обраною радою.

7.Рішення про обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів у раді приймаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Рада може прийняти рішення про голосування щодо кандидатур за списком, якщо інше не передбачено законодавством.

Стаття 2.10. Дисципліна та етика пленарних засідань

1.На засіданні ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

2.Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

3.Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні невірно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі звернутись до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

4.Присутні на засіданні ради депутати та інші особи зобов`язані дотримуватися етичних правил поведінки. Якщо депутат або інша особа своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку.

5.У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 2.11. Протокол сесії

1.Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат ради.

2.У разі допущення в протоколі неточностей, тощо, депутат може протягом 3 днів після оформлення протоколу сесії подати на них зауваження на ім'я головуючого на засіданні.

3.Запис виступів на засіданні ради зберігається до наступної чергової сесії.

4. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, час і місце проведення засідань сесії; кількість депутатів, присутніх на засіданні; питання порядку денного, винесені на розгляд сесії; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі винесені на голосування питання і пропозиції; повні результати голосування та прийняті рішення.

5.Протокол сесії підписується головуючим на засіданні.

Стаття 2.12. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів.

1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі по тексту статті – Закон).

2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.

3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється розробником (виконавцем) у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані в установлені ним строки, відповідно до Закону.

5. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та законності (далі - відповідальна постійна комісія) готує експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

6. Для отримання пропозицій щодо удосконалення проекту рішення районної ради відповідно до принципів державної регуляторної політики (пропозиції уповноваженого органу) розробник (виконавець) подає до уповноваженого органу проект рішення районної ради, аналіз регуляторного впливу та експертний висновок відповідальної постійної комісії.

7. Висновки відповідальної постійної комісії щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону готується на підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту та пропозицій уповноваженого органу.

8. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до постійної комісії, до повноважень якої віднесено супроводження розгляду проекту регуляторного акта у раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

9. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом із рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

10. Стосовно кожного регуляторного акта розробником (виконавцем) здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності та оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта.

РОЗДІЛ 3. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ РАДИ, ОРГАНИ РАДИ

Стаття 3.1. Депутати.

1.Порядок діяльності депутатів у раді та її органах визначається Законами України "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів", "Про місцеве самоврядування в Україні".

2.Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Відсутність депутата на засіданнях ради і її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в означених випадках депутат повинен письмово або у іншій зручній для нього формі, з зазначенням причин, завчасно повідомити про це голову ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії голову цієї комісії у тому ж порядку.

3.Депутат не може не брати участі у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.

4.Якщо депутат допускає образливі або лайливі висловлювання щодо інших депутатів або вчиняє дії, не сумісні з правилами депутатської етики, радою до нього, за висновком комісії з питань депутатської діяльності, можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, попередження з повідомленням у районних засобах масової інформації.

Стаття 3.2. Групи і фракції депутатів

1.Депутатські фракції та групи в раді утворюються депутатами ради.

Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради.

Депутатські групи формуються з депутатів ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень і складаються не менш як із п’яти депутатів. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

2. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

3.Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

4.Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову районної ради про прийняте рішення.

5.При надходженні до ради письмового повідомлення на ім'я голови ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні ради.

6.Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

7.Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

8.Депутати ради і депутатські фракції та групи можуть вільно співпрацювати шляхом утворення депутатських об'єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

9.Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

10.У разі, коли склад депутатської групи стає меншим від встановленої в Регламенті кількості, вона після 15 днів після отримання повідомлення оголошується головою ради розпущеною.

11.Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи виконавчий апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Стаття 3.3. Голова ради

1.Голова районної ради обирається радою з числа депутатів таємним голосуванням у межах строку повноважень ради. Повноваження голови ради та порядок його діяльності здійснюються відповідно до законодавчих актів, зазначених у статті 1.1.

2.Голова ради виконує свої обов'язки до припинення ним
повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3.Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше як третини депутатів - у визначений радою термін.

4.Голова за посадою очолює виконавчий апарат ради.

5.Голова ради у межах своїх повноважень видає розпорядження. Має право утворювати для сприяння здійсненню повноважень районної ради консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Стаття 3.4. Заступник голови ради

1.Районна рада обирає на строк її повноважень з числа депутатів заступника голови ради, кандидатуру якого представляє голова ради. Заступник голови ради веде організаційну та іншу роботу за дорученням голови ради та відповідно до розподілу обов'язків, в разі відсутності голови ради здійснює його повноваження.

2.Кандидатура, представлена на посаду заступника голови ради, попередньо обговорюється на пленарному засіданні. Право на обговорення кандидатури мають лише депутати районної ради. Кандидату може надаватись час для доповіді і відповідей на запитання.

3.У разі, коли представлену кандидатуру не було обрано, проводяться нові вибори з представленням головою ради, як правило, нової кандидатури. Якщо голова ради представляє на посаду свого заступника кандидатуру, раніш відхилену радою, він повинен мотивовано пояснити своє рішення.

4.Повноваження заступника голови ради можуть бути припинені радою достроково за його проханням, а також у зв'язку з виявленою незадовільною його роботою на цій посаді або у зв'язку з іншими обставинами, які роблять неможливим виконання ним своїх обов'язків. Питання про його дострокове звільнення з посади може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради, а також головою ради.

Рішення щодо цього питання приймається радою шляхом таємного голосування.

Стаття 3.5. Президія ради

1.Президія ради може утворюватися радою на строк її повноважень у складі голови ради, його заступників, голів постійних комісій, уповноважених представників депутатських груп, фракцій і діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

2.Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Відкриває і веде засідання президії голова ради, а в разі його відсутності - заступник голови ради.

3.Засідання президії ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів від загального складу.

4.Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

5.Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу здійснює заступник голови ради або працівник виконавчого апарату ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, кількість присутніх, які питання розглядалися, прізвища виступаючих, зміст рішення. Підписує протокол головуючий.

Стаття 3.6. Порядок дострокового припинення повноважень депутата

1.Повноваження депутата районної ради припиняються достроково у випадках, передбачених Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", та п.5 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Повноваження депутата районної ради можуть бути достроково припинені також у зв'язку з особистою заявою депутата про складення депутатських повноважень.

2.Питання про дострокове припинення повноважень депутата розглядається на пленарному засіданні районної ради, у випадках передбачених законодавством приймає з цього питання відповідне рішення.

3.Про дострокове припинення повноважень депутата інформується районна виборча комісія.

4.Інформація про дострокове припинення повноважень депутата районної ради і заміщення його іншим депутатом друкується у друкованих органах ради.

Стаття 3.7. Етичні принципи поведінки

3.7.1. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

Депутати зобов’язані:

 • захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, здійснювати депутатську діяльність керуючись цими пріоритетами;

 • з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості, нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб поводитися таким чином, що дискредитує районну раду або ганьбить репутацію депутатів, припускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності й діловій репутації;

 • забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням депутатських обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

3.7.2.Сумлінне виконання своїх обов’язків.

Кожен депутат має сумлінно виконувати свої обов’язки у виборчому окрузі, у раді та її органах, проявляти ініціативу й творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх обов’язків в інтересах територіальних громад Первомайського району. 

Депутати зобов’язані дотримуватись вимог чинного законодавства України, виконувати рішення районної ради, підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї депутатської діяльності.

3.7.3.Професіоналізм.
Депутати зобов’язані:

 • виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм надані для виконання депутатських повноважень, використовувались раціонально, ефективно та економно;

 • підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;

 • діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України.

3.7.4.Лояльність.
Депутати зобов’язані:

 • утримуватися від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх керівників, посадових осіб;

 • уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету районної ради.

3.7.5.Громадська довіра.

Депутати зобов’язані:

 • зміцнювати авторитет районної ради та й свою власну репутацію;

 • усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

3.7.6. Прозорість, відкритість та гласність.

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання інформації про діяльність районної ради, її депутатів та посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. 

3.7.7. Поважне ставлення та толерантність.

Депутати мають право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівництва районної ради, державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів та громадян.
Депутати повинні:

 • шанобливо ставитися до громадян, депутатів, працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

 • виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах із представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземцями.

3.7.8. Неупередженість

Депутати зобов’язані:

 • приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні депутатських обов’язків надання незаконних переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності, політичної спрямованості та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

 • не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх депутатських обов’язків.

3.7.9. Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неналежної винагороди

Депутатам забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неналежної винагороди.

Депутати не повинні допускати, щоб перспектива одержання неналежної винагороди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі, якщо їм пропонується неналежна винагорода, вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку якщо неналежна винагорода дістається їм по незалежних від нього причинах, вони мають про це сповістити районну раду.

3.7.10. Запобігання корупції

Депутати повинні:

 • суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» та антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх у корупції;

 • своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, чітко розмежовують депутатську діяльність та особисті інтереси;

 • декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України;

 • ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законами.

3.7.11. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

Депутати не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-які подарунки або інші знаки уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх депутатських повноважень та прийняття рішень.

3.7.12. Конфлікт інтересів

Депутати не мають права:

 • використовувати статус депутата районної ради для невиправданого здобування особистої користі або користі для своїх сімей;

 • користуватися бюджетними коштами, майном або інформацією, отриманою ними при виконанні депутатських обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням депутатських обов’язків.

Депутати зобов’язані:

 • запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів - вжити заходів з його врегулювання. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів, депутат районної ради може не приймати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень районною радою за умови письмового повідомлення районну раду про конфлікт інтересів або умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

3.7.13. Використання майна

Депутати зобов’язані:

 • ощадливо та ефективно використовувати майно територіальної громади під час здійснення депутатських повноважень.

Депутатам забороняється:

 • використовувати майно територіальної громади в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних із виконанням ним своїх депутатських обов’язків та всупереч інтересам територіальних громад Первойського району.

3.7.14. Використання інформації

Депутати зобов’язанні:

 • забезпечити доступність інформації про діяльність районної ради, власну депутатську діяльність у межах і порядку, що встановлені чинним законодавством.

 • використовувати інформацію, отриману в результаті здійснення депутатської діяльності з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних».

РОЗДІЛ 4. КОМІСІЇ РАДИ

Стаття 4.1. Постійні комісії ради

1.Повноваження та порядок утворення постійних комісій районної ради визначаються законодавством про місцеве самоврядування. Завдання і компетенція постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії районної ради та цим Регламентом, а також рішеннями районної ради.

2.Порядок діяльності постійних комісій визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та Положенням про постійні комісії районної ради.

3.Постійні комісії районної ради утворюються з числа депутатів ради на першій сесії районної ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районної радою і не може встановлюватись менше 5 депутатів.

4.У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

5.Голови постійних комісій обираються радою за поданням голови ради. Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою за його заявою; за ініціативою голови ради; рішенням відповідної постійної комісії, прийнятому на її засіданні (при головуванні іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії); за вимогою не менше третини депутатів від загального складу ради.

6.Персональний склад членів постійних комісій районної ради обирається окремо або за списком всіх комісій без дебатів.

Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.

7.До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради та його заступник.

8.Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів рада приймає відповідне рішення.

Стаття 4.2. Порядок організації роботи комісій ради

1.Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

2.Засідання комісії, як правило, проводиться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.

3.За результатами вивчення і розгляду питань комісія готує висновки і рекомендації. Засідання комісії протоколюються. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання - передаються до архіву. Діловодство комісії забезпечує її голова та секретар.

4.Член комісії, не згодний з її рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про неї в письмовій формі головуючого на засіданні ради.

5.За розпорядженням голови ради кожній постійній комісії для проведення засідань надається приміщення, створюються інші необхідні умови для її діяльності.

При користуванні наданим приміщенням голова і члени постійної комісії додержуються встановленого внутрішнього режиму, дбайливо ставляться до наданих матеріальних цінностей.

Після закінчення повноважень постійної комісії її голова у 3-денний строк повертає матеріальні цінності, надані комісії.

Стаття 4.3. Тимчасові контрольні комісії ради

1.Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Стаття 4.4. Лічильна комісія

1. Для організації проведення таємного голосування і визначення його результатів, щодо обрання голови районної ради, його заступника та в інших випадках передбачених законодавством, рішенням ради утворюється лічильна комісія, у складі не більше шести членів (по одному від політичних партій, які мають депутатський мандат районної ради). Пропозиції щодо складу лічильної комісії надаються представниками відповідних організацій партій.

2. На своєму першому засіданні лічильна комісія зі свого складу обирає голову та секретаря комісії, розподіляє обв’язки між членами комісії, встановлює порядок голосування та підрахунку голосів. Засідання лічильної комісії проводяться лише відкрито. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

3. Лічильна комісія вносить прізвище, ім`я та по батькові запропонованих кандидатур на посаду голови районної ради, його заступника, та в інших випадках до бюлетеня для таємного голосування в алфавітному порядку.

4. Бюлетені для таємного голосування щодо обрання голови районної ради в кількості депутатських мандатів виготовляються районною виборчою комісією та передаються лічильній комісії головою районної виборчої комісії. Бюлетень складається з двох частин: контрольного талону та бюлетеня для голосування. Контрольний талон містить назву виборів, а також місця для підпису члена лічильної комісії, який видав бюлетень та підпису депутата районної ради, який отримав бюлетень. Бюлетень для голосування містить назву виборів, прізвище, ім`я та по батькові кандидатів на посаду голови районної ради та його заступника в алфавітному порядку, а також графу “Не підтримує жодного кандидата”. Для захисту бюлетенів від підробок та не допущення фальсифікацій виборів на бюлетені для таємного голосування з тильної сторони у ніжній та верхній частинах ставиться печатка «Канцелярія» районної ради.

5. Обраним головою районної ради вважається кандидат, який отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради. У випадку якщо жоден із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне голосування по двом кандидатам, які отримали більше голосів ніж інші кандидати під час першого голосування. Якщо під час повторного голосування жоден із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради, проводиться повторне висування кандидатів, з послідуючим проведенням голосування в порядку встановленому цією статтею.

6.Обраним заступником голови районної ради вважається кандидат, який отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття 4.5. Редакційна комісія

Редакційна комісія може обиратись радою у разі необхідності для узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проектів рішень, які внесені на розгляд ради, доопрацювання проектів рішень.

РОЗДІЛ 5. ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 5.1. Контроль за виконанням рішень районної ради

1.Районна рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у відповідності з Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом.

2.Контроль за виконанням рішень ради організує її голова. Питання про хід виконання рішень ради включається до порядку денного по мірі необхідності.

3.Рішенням районної ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну комісію ради. Рішення одразу після прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії, передаються до відповідних комісій.

Постійна комісія, по мірі необхідності, на своєму засіданні розглядає питання про виконання цих рішень, надає інформацію про це голові ради або його заступнику.

Стаття 5.2. Здійснення районною радою контрольних функцій відносно органів і посадових осіб

1.Районна державна адміністрація підзвітна районній раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих районною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

2.Після заслуховування звіту районної державної адміністрації районної рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення районної рада приймає відповідне рішення.

3.Відповідно до ст.72 п.2 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Стаття 5.3. Розгляд депутатських запитів

1.Депутати районної ради згідно з законодавством про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих рад мають право звертатись із запитом до керівників ради та її органів, керівників органів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих, або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

Порядок розгляду депутатських запитів визначається п.7 ст.49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Регламентом.

2.Звернення депутата до посадових осіб, вказаних у п.1 статті 5.3, з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань їх компетенції визнається депутатським запитом у випадках, коли воно стосується питань, які мають суспільне значення і належать до відання ради.

Рішення про визнання звернення депутата депутатським запитом приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів. Рада може доручити відповідній постійній комісії розглянути та підготувати проект рішення з депутатського запиту.

3.Текст запиту доводиться до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, головою ради, який одночасно повідомляє їх про обов'язкове надання на нього відповіді у встановлений радою строк.

4.Рада розглядає відповідь на депутатський запит на пленарному засіданні. З депутатського запиту може проводитись обговорення і приймається рішення. При обговоренні відповіді на депутатський запит на сесію може запрошуватись посадова особа, до якої було зроблено запит.

5.За рішенням ради тексти депутатського запиту, відповіді на нього та прийнятого рішення з цього питання можуть публікуватись у виданнях районної ради.

РОЗДІЛ 6. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

1.Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2.Виконавчий апарат утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням її голови.

3.Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

 

Керуюча справами районної ради                                                                    М.Г.Дюміна