Первомайська районна рада

Положення про виконавчий апарат Первомайської районної ради

                                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                                                                                                        Голова районної ради

                                                                                                                                                        _________В.М.Татаренков

                                                                                                                                                       11 січня 2016 р.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про виконавчий апарат Первомайської районної ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами.

      Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально – технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з обласною радою, з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування району та області.

   У своїй діяльності виконавчий апарат керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, регламентом районної ради, рішеннями районної ради та її органів, розпорядженнями голови ради, положенням про виконавчий апарат районної ради.

         Діяльність виконавчого апарату  здійснюється  на основі планів роботи районної ради, постійних комісій, рішень ради, інших нормативних документів.

         Плани роботи відділів виконавчого апарату затверджуються керуючою справами виконавчого апарату районної ради.

         Виконавчий апарат   при вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з відповідними відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування району.

 

II.СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ

         Виконавчий апарат районної ради очолює за посадою голова районної ради.

         Структура виконавчого апарату районної ради затверджується рішенням ради.

         Працівники виконавчого апарату районної ради призначаються та звільняються з посад  розпорядженням голови ради з додержанням вимог законодавства про працю, Закону України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування".

         Працівникам виконавчого апарату видаються  посвідчення встановленого зразка.

         Виконавчий апарат районної ради складається з відділу бухгалтерського обліку, відділу з юридичних та кадрових питань, організаційного відділу.

 

III. КЕРІВНИК ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ-

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ

1.Здійснює загальне керівництво виконавчим апаратом районної ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів.

2.Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

3.Забезпечує підготовку сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням .

4.Представляє раді кандидатури  для  обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого, апарату, витрат на їх утримання.

5.Вносить раді пропозиції щодо утворення та обрання постійних комісій ради.

6.Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

7.Організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.

8.Організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

9.Організує роботу президії (колегії) ради (у разі її створення).

10.Призначає і звільнює керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

11.Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

12.Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.

13. Підписує рішення ради, протоколи сесії ради.

14.3абезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян.

15.3абезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

16.Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

17.За  рішення  ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів.

18.Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу в рік, а на вимогу не менше як третини депутатів – у  визначений радою термін.

19.Вирішує інші питання, доручені йому радою.

20.В межах свої повноважень видає розпорядження.

 

ІV.  КЕРУЮЧА СПРАВАМИ РАЙОННОЇ РАДИ

1.Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між структурними підрозділами виконавчого апарату ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.     2.Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчого апарату ради. Вносить пропозиції голові ради щодо структури та штатного розпису виконавчого  апарату ради      

3.Організовує підготовку засідань та нарад виконавчого апарату ради, також організовує підготовку сесійних засідань, засідань постійних депутатських комісій, президії ради.      

4.Забезпечує підготовку та виконання планів роботи районної ради, контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого апарату ради та їх своєчасне розсилання адресатам.

5.Контролює виконання рішень ради, керівництва виконавчого апарату ради, регламенту роботи ради. Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень ради, дотримання порядку роботи з документами. Подає рішення ради, що підлягають державній реєстрації, до органів, що проводять відповідну реєстрацію.

6.Організовує та та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого апарату ради, спрямовує роботу з цього питання у підвідомчих підприємствах, установах, організаціях Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.      

7.Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату ради. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем. Забезпечує розробку та виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території.

8.Забезпечує проведення масових заходів. Забезпечує гласність у роботі виконавчого апарату ради. Здійснює розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та вносить відповідні пропозиції керівництву ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

9.Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого апарату ради. Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого апарату ради, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

10. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому апараті ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції.

11.У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

12.Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого апарату ради та вживає заходи щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

 

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Відділ створений для організації та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого апарату районної ради та складення звітності;

2.Відділ очолює начальник відділу, головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним голові районної ради, а в разі його відсутності заступнику голови районної ради.

3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

4. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

5. Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів;

6. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

7. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

 8. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

 9. Здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

 10. Своєчасно подає звітність;

 11. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

 12. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

 13. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

 14. Забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

15. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

16. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

17. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

18. Організовує та забезпечує проведення періодичних матеріально-господарських інвентаризацій, контролює одержання товарно-матеріальних цінностей..

19.Здійснює розрахунки заробітної плати, премій, видатків на відрядження працівникам виконавчого апарату районної ради. Здійснює операції по прийому, обліку, видачі і збереженню цінних паперів.

        

ВІДДІЛ З ЮРИДИЧНИХ ТА КАДРОВИХ ПИТАНЬ

1.Основним завданням відділу є здійснення правового забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій та депутатів, і ведення кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

2.Аналіз проектів рішень районної ради, розпоряджень голови ради на відповідність їх чинному законодавству. У разі невідповідності їх законодавству, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо вирішення відповідного питання.

3.Організовує зберігання та підтримання в актуальному стані законів та інших нормативних актів із застосуванням технічних засобів.

4.Бере участь у розгляді питань на засіданнях постійних комісій районної ради, надає правові висновки щодо відповідності законодавству рішень комісії.

5.Приймає участь у розгляді питань на засіданнях президії районної ради, надає правові висновки щодо відповідності законодавству рішень президії.

6.У межах наданої компетенції розглядає скарги, заяви громадян.

7.Надає депутатам районної ради правову допомогу з питань діяльності у раді, її органах, виборчому окрузі та інших, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.

8.Надає допомогу сільським радам щодо застосування чинного законодавства під час прийняття рішень.

9. Надає юридичну допомогу в оформлені документації по приватизації житла в районі.

10.Здійснює контроль за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших законодавчих нормативно-правових актів з питань кадрової роботи.

Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, узагальнює практику роботи з кадрами.

11.Контролює відповідність освітньо-кваліфікаційної підготовки працівників до покладених на них обов’язків. Забезпечує прогнозування та планування потреб в кадрах, формування кадрового резерву та роботу з ними, організацію замовлення на підготовку, перепідготовку та  підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

12.Бере участь у розробленні штатного розпису, посадових інструкцій, характеристик працівників районної ради та кадрового резерву.

13.Розробляє та безпосередньо веде підготовку матеріалів по нагородженню Почесними грамотами, подяками, тощо робітникам районної ради та робітникам органів місцевого самоврядування. Готує клопотання про нагородження робітників  районної ради та робітників органів місцевого самоврядування району до вищестоящих органів.

14.Приймає участь у проведенні занять з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності відділу.

15.Організує ведення, облік, зберігання особових справ, трудових книжок працівників, підготовку графіку відпусток.

16.Здійснює організаційне забезпечення роботи ради по роботі з кадрами, атестаційної та конкурсної комісій.

17.Бере участь у проведенні занять з питань кадрової роботи відповідно до сфери діяльності відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування.

18.Виконує інші обов’язки, покладені на нього керівництвом.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

1.Відділ здійснює організаційно-технічне забезпечення підготовки і проведення пленарних засідань районної ради. У строки і порядку, які визначені законодавством і регламентом районної ради, доводить до відома депутатів інформацію про скликання сесії, питання, які передбачається винести на її розгляд, проекти рішень, інші документи і матеріали з цих питань.

2.Спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими підрозділами районної державної адміністрації бере участь у підготовці проектів рішень, інших матеріалів для розгляду на сесіях ради, засіданнях постійних комісій.

3.Разом з юридичними службами перевіряє відповідність законодавству проектів рішень районної ради, висновків та рекомендацій постійних комісій. За дорученням голови ради або його заступника доводить до депутатів, постійних комісій висновки щодо відповідності проектів рішень ради чинному законодавству.

4.Сприяє депутатам в їх діяльності у раді, її органах, проведенні звітів і зустрічей з виборцями, іншій роботі у виборчих округах шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів документами, у тому числі рішеннями районної ради, довідково-інформаційними, іншими матеріалами, консультаціями спеціалістів, необхідними для здійснення депутатських повноважень.

5.Здійснює організаційно-технічне забезпечення діяльності постійних комісій ради, груп (фракцій), надає їм допомогу у здійсненні функцій, передбачених законодавством і регламентом районної ради.

6.Бере участь в організації вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи рад.

7.Вивчає, подані органами державної виконавчої влади та органами місцевого і регіонального самоврядування, матеріали з питань адміністративно-територіального устрою і спільно з відповідними відділами, управліннями, іншими підрозділами районної державної адміністрації готує проекти рішень районної ради та передбачені законодавством документи для подальшого подання їх до обласної ради.

8.Забезпечує зв'язки районної ради з місцевими радами та органами місцевого самоврядування району; за дорученням керівництва районної ради  працівники відділу беруть участь у засіданнях сесій та виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування району.

9.Надає методичну та консультативну допомогу апаратам місцевих раз з питань організаційно-технічного забезпечення діяльності рад, їх органів та депутатів. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи з цих питань.

10.Працівники відділу приймають участь у роботі семінарів та курсів підвищення кваліфікації державних службовців з питань, віднесених до компетенції відділу.

11.У порядку, передбаченому чинним законодавством, сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень, вирішує питання проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, референдумів. На звернення народних депутатів України забезпечує їх офіційними матеріалами  районної ради.

12. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою, заступником голови районної ради та керуючою справами виконавчого апарату районної ради.

 

 

Керуюча справами виконавчого

апарату районної ради                                                                                        М.Г.Дюміна

 

 

         ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу з юридичних

та кадрових питань районної ради

                         О.А.Аленевський