Первомайська районна рада

Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІI сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

“09” грудня 2015 року                                                                                                 № 6 -VІІ


Про затвердження Положення
про постійні комісії районної ради

 

Відповідно до ст.47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про постійні комісії районної ради (додається).

 

Голова районної ради                                                         В.М.Татаренков

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ІІ сесії районної
ради VІI скликання
від 09 грудня 2015 року № 6- VІI

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою і не може встановлюватись менше 5 депутатів.

У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. До складу постійних комісій не може бути обраний голова та заступник голови районної ради.

4. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності і вільного колективного обговорення і вирішення питань.

5. Положення про постійні комісії затверджується районною радою.

6. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Діяльність постійних комісій координує голова районної ради.

II. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ РАЙРАДИ

1. Постійна комісія з питань бюджету;

2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку району;

3. Постійна комісія з питань АПК, земельних відносин, екології та використання природних ресурсів;

4. Постійна комісія з соціальних питань, засобів масової інформації та зв'язків з громадськими організаціями;

5. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та законності.

III. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Основними функціями постійних комісій є:

 • за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

 • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;

 • за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради;

 • постійні комісії при вирішенні питань, які належать до їх компетенції, взаємодіють з відповідними відділами, управліннями та іншими підрозділами районної державної адміністрації, об'єднаннями громадян.

2. Постійні комісії мають право:

 • у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

 • вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради;

 • скликати сесію ради у передбачених законодавством випадках.

Постійна комісія з питань бюджету:

 • розглядає проект районного бюджету, зміни до бюджету та готує висновки та рекомендації по цим питанням;

 • попередньо розглядає питання щодо розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій і виносить на розгляд ради;

 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку району:

 • розглядає проекти програм соціально-економічного розвитку району та готує висновки і рекомендації;

 • вивчає та готує на розгляд ради питання щодо збалансованого економічного розвитку району;

 • вивчає та готує на розгляд ради питання щодо сприяння інвестиційної діяльності в регіоні;

 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради.

 • попередньо розглядає питання про продаж, передачу в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів, в установленому законом порядку, і виносить на розгляд ради;

 • попередньо розглядає, в установленому законом порядку, питання щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, що перебувають в управлінні районної ради;

розглядають кандидатури на призначення їх керівників, а також питання про звільнення і виносить на розгляд ради;

 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради;

 • розглядає та готує пропозиції щодо програм приватизації об'єктів спільної власності громад;

 • відповідно до законодавства, розглядає питання щодо затвердження правил забудови і благоустрою населених пунктів області і виносить на розгляд ради.

Постійна комісія зпитань АПК, земельних відносин,​ екології та використання природних ресурсів:

 • відповідно до закону, попередньо розглядає питання регулювання земельних відносин і виносить на розгляд ради;

 • попередньо розглядає питання про встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях і виносить на розгляд ради;

 • попередньо розглядає питання про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні і виносить на розгляд ради;

 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради;

 • попередньо розглядає і виносить на розгляд ради питання про внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятниками історії або культури, які охороняються законом;

 • у межах, що визначаються законами, попередньо розглядає питання боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність і виносить на розгляд ради;

Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності та законності:

 • розглядає та вносить пропозиції щодо звернень про дотримання законності;

 • вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру і готує висновки та рекомендації;

 • розглядає та вносить пропозиції щодо організаційного забезпечення діяльності депутатів;

 • розглядає та вносить пропозиції щодо організації проведення референдумів та виборів;

 • за пропозицією голови ради попередньо розглядає структуру, чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату;

 • попередньо розглядає і виносить на затвердження ради регламент ради;

 • обговорює на засіданні пропозиції щодо плану роботи ради і виносить їх на затвердження радою;

 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради;

 • попередньо розглядає питання щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників і виносить на розгляд ради;

 • заслуховує звіти про роботу комісій, звіти керівників органів, утворених радою, обраних та призначених;

 • попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством, виносить питання на розгляд ради

 • розглядає питання щодо адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом, і готує проекти рішень ради.

Постійна комісія з соціальних питань, засобів масової інформації та зв'язків з громадськими організаціями:

 • розглядає проекти програм розвитку у регіоні:

науки,

освіти,

медицини,

культури та духовності, вносить пропозиції;

 • розглядає питання підтримки діяльності засобів масової інформації органів місцевого самоврядування та загально-регіональних видань;

 • вносить пропозиції по фінансуванню, управлінню, заснуванню та реорганізації засобів масової інформації районної ради;

 • вивчає та розглядає інші питання, доручені радою, головою ради;

 • розглядає пропозиції про створення програм чи каналів в регіональних засобах масової інформації та їх реорганізацію;

 • забезпечує співпрацю та інформованість засобів масової інформації про діяльність районної ради;

 • підтримує зв'язки з політичними партіями та громадськими об'єднаннями.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. Організація роботи постійних комісій ради покладається на голів комісій. Голови комісій скликають і ведуть засідання комісій, дають доручення членам комісій, представляють комісії у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організують роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій. У разі відсутності голів комісій або неможливості ними виконувати свої повноваження з інших причин їх функції здійснюють заступники голів комісій або секретарі комісій.

2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них беруть участь не менше як половина від загального складу комісій. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішеннями постійних комісій проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок потрібна згода постійної комісії. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії. Протоколи засідань комісій підписуються головами комісій або іншими особами, які головували на засіданні комісій.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5. Постійні комісії для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6. Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності постійна комісія створює із свого складу підкомісії.

Підкомісія може створюватися у складі не менш як трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії можуть входити до складу кількох підкомісій.

Голова підкомісії обирається на засіданні постійної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів постійної комісії від загального складу.

Всі члени постійної комісії, незалежно від того, чи є вони членами підкомісій, можуть відвідувати засідання будь-якої підкомісії з правом дорадчого голосу.

7. Постійні комісії розглядають звернення, заяви (клопотання), скарги громадян з питань, які входять до їх компетенції; щомісячно проводять прийом громадян з особистих питань у встановлені дні та години. Графік прийому громадян з особистих питань постійними комісіями затверджується головою районної ради. Порядок розгляду звернень, заяв (клопотань), скарг визначається Законом України «Про звернення громадян». Спеціалісти виконавчого апарату районної ради надають депутатам та постійним комісіям

допомогу у роботі з заявами і скаргами громадян.

8.Члени постійних комісій зобов'язані:

 • бути присутніми на засіданнях постійних комісій та їх підкомісій, до складу яких вони входять;

 • брати участь у роботі постійних комісій та їх підкомісій;

 • дотримуватись порядку на засіданнях постійних комісій, їх підкомісій;

 • виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

9. Члени постійних комісій мають право:

 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання;

 • брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;

 • викласти свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку постійної комісії.

10. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій здійснює виконавчий апарат районної ради.

 

 

Керуюча справами районної ради                                                       М.Г.Дюміна